logo
logo
<
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYMEDZENIE POJMOV


Správca – www.rekonstrukcie-bytov.eu Alexander Mészáros
Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej fyzickej osobe alebo osobe, ktorú je možné identifikovať jedným alebo niekoľkými špecifickými faktormi určujúcimi fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu totožnosť, vrátane IP zariadenia, údajov o lokalizácii, internetového identifikátora a informácií zhromažďovaných prostredníctvom cookie súborov a inej podobnej technológie.
Ochrana údajov – táto Ochrana osobných údajov.
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Internetová webstránka www.rekonstrukcie-bytov.eu vedená Správcom na adrese www.martinhorvath.graphics
Užívateľ – každá fyzická osoba navštevujúca www.rekonstrukcie-bytov.eu, alebo ktorá používa jednu alebo viacero služieb alebo funkcií opísaných v Ochrane údajov.

SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM emailovej komunikácie

V súvislosti s používaním emailovej komunikácie , zhromažďuje Správca údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie jednotlivých ponúkaných služieb, a tiež informácie o Osobných udajov užívateľa . Nižšie boli popísané podrobné pravidlá a účely spracovávania osobných údajov zhromažďovaných počas používania web stránky www.rekonstrukcie-bytov.eu s užívateľom.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV V emailovej komunikácii

Osobné údaje všetkých osôb, ktoré používajú webstránku www.rekonstrukcie-bytov.eu (vrátane IP adries alebo iných identifikátorov a informácií zhromažďovaných prostredníctvom cookies súborov alebo podobných technológií), a ktoré nie sú registrovanými Užívateľmi (tzn. osoby, ktoré nemajú profil ) sú Správcom spracovávané: 

Za účelom poskytovania služieb elektronickou cestou v rozsahu sprístupnenia Užívateľovi obsahov zhromažďovaných v , vrátane:
a) rozsahu potrebného na vytvorenie a formovanie obsahu, zmeny, riešenia a správneho poskytovania služieb poskytovaných elektronickou cestou a realizácie objednávok podávaných Užívateľom;
b) za účelom realizácie podávaných Užívateľom objednávok na služby, ktoré sú v sortimente www.rekonstrukcie-bytov.eu;


Za analytickými a štatistickými účelmi – vtedy je právnym základom spracovávania oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci vo vykonávaní analýzy aktivity Užívateľov, a tiež ich preferencií za účelom zlepšenia používaných funkčností a poskytovaných služieb; 
Za marketingovými účelmi Správcu a jeho dôveryhodných partnerov, zaslaním newslettera alebo cestou SMS/MMS – právnym základom spracovávania je súhlas Užívateľa (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 
Za marketingovými účelmi Správcu, vrátane prezentovania ponúk a produktov v www.rekonstrukcie-bytov.eu súvisiacich s poskytovaním služieb elektronickou cestou – právnym základom spracovávania je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 
Podrobné pravidlá spracúvania osobných údajov za marketingovými účelmi boli popísané v časti „MARKETING.“

KONTAKTNÉ FORMULÁRE 

Správca zaisťuje možnosť ho kontaktovať využitím elektronických kontaktných formulárov. Použitie formulára vyžaduje uvedenie osobných údajov potrebných na kontaktovanie Užívateľa a udelenie odpovedí na dotaz. Užívateľ tiež môže uviesť iné údaje za účelom uľahčenia kontaktu alebo spracovanie dotazu. Uvedenie údajov označených ako povinné je vyžadované na prijatie a spracovanie dotazu, a ich neuvedenie má za následok nemožnosť poskytnutia služby. Uvedenie ostatných údajov je dobrovoľné. 
Osobné údaje sú spracovávané:
Za účelom identifikácie odosielateľa a spracovania jeho dotazu zaslaného prostredníctvom sprístupneného formulára .

SOCIÁLNE PORTÁLY

Správca spracováva osobné údaje Užívateľov navštevujúcich profily Správcu vedené na sociálnych médiách (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Tieto údaje sú spracovávané len v súvislosti s vedením profilu, okrem iného za účelom informovania Užívateľov o aktivitách Správcu a propagovania rôzneho typu udalostí, služieb a produktov, a tiež na komunikáciu s užívateľmi prostredníctvom funkčností dostupných na sociálnych médiách. Právnym základom spracúvania osobných údajov Správcom za týmto účelom je jeho oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) spočívajúci v propagovaní vlastnej značky a budovaní a udržaní komunity spojenej so značkou.

DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracovávania údajov správcom je závislá na type poskytovanej služby a na účelu spracovávania. Všeobecne sú údaje spracovávané po dobu poskytovania služby alebo realizovania objednávky, do doby: 1 Roka Odvolania poskytnutého súhlasu, ak je právnym základom spracovávania údajov súhlas Užívateľa alebo  Uplatnenia účinných námietok voči spracovávaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania údajov oprávnený záujem Správcu.  Doba spracovávania údajov môže byť zakaždým predĺžená v prípade, ak je spracovávanie potrebné na stanovenie a sledovanie eventuálnych pohľadávok alebo obhajoby proti nim, a po tejto dobe iba v prípade a v rozsahu, v akom to budú vyžadovať právne predpisy. Po uplynutí doby spracovávania sú údaje nenávratne odstraňované a anonymizované.

UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA

Užívateľovi prislúcha právo: prístupu k obsahu údajov a požiadania o ich opravu, odstránenie, obmedzenie spracovávania, právo na prenesenie údajov a právo na námietku voči spracovávaniu údajov, a taktiež právo vzniesť námietku k dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov. 

V rozsahu, v akom sú údaje Užívateľa spracovávané na základe súhlasu, je ho možné kedykoľvek odvolať, kontaktovaním Správcu alebo použitím funkčností sprístupnených v www.rekonstrukcie-bytov.eu , vrátane e-mailovej adresy: meszaros.sano@gmail.com alebo telefonicky: +421 910-918-280.

Užívateľ má právo namietnuť proti spracovávaniu údajov na marketingové účely, ak spracovanie prebieha v súvislosti s oprávneným záujmom Správcu, a taktiež – z príčin súvisiacich so zvláštnou situáciou Užívateľa – v iných prípadoch, ak je právnym základom spracovávania údajov oprávnený záujem Správcu (napr. v súvislosti s realizáciou analytických a štatistických účelov).

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

V súvislostí s realizáciou služieb budú osobné údaje zverejňované externým subjektom, najmä dodávateľom zodpovedným za prevádzkovanie informačných systémov, takým subjektom ako sú banky a poskytovatelia platieb, subjekty poskytujúce účtovné služby, kuriéri (v súvislostí s realizáciou objednávky), marketingové agentúry (v oblasti marketingových služieb) a spriazneným subjektom Správcu, vrátane spoločností s jeho kapitálovej skupiny. 

V prípade získania súhlasu Užívateľa môžu byť tiež jeho údaje sprístupnené iným subjektom na ich vlastné účely, vrátane marketingových účelov. Správca si vyhradzuje právo na zverejnenie vybraných informácií týkajúcich sa Užívateľa príslušným orgánom alebo tretím osobám, ktoré žiadajú o udelenie takýchto informácií na základe príslušného právneho základu a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

KONTAKTNÉ FORMULÁRE 

Správca zaisťuje možnosť ho kontaktovať využitím elektronických kontaktných formulárov. Použitie formulára vyžaduje uvedenie osobných údajov potrebných na kontaktovanie Užívateľa a udelenie odpovedí na dotaz. Užívateľ tiež môže uviesť iné údaje za účelom uľahčenia kontaktu alebo spracovanie dotazu. Uvedenie údajov označených ako povinné je vyžadované na prijatie a spracovanie dotazu, a ich neuvedenie má za následok nemožnosť poskytnutia služby. Uvedenie ostatných údajov je dobrovoľné. 
Osobné údaje sú spracovávané:
Za účelom identifikácie odosielateľa a spracovania jeho dotazu zaslaného prostredníctvom sprístupneného formulára .

PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) sa líši od tej zaručenej európskym právom. Z tohto dôvodu Správca prenáša osobné údaje mimo EHP len ak je to nevyhnutné, a so zabezpečením primeranej úrovne ochrany, predovšetkým cez:

Spoluprácu s orgánmi, ktoré spracúvajú osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;
Používanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;
Používanie záväzných korporačných pravidiel, ktoré boli schválené príslušným dozorným orgánom;
V prípade prenosu údajov do USA – spoluprácu so subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na programe Štít súkromia (Privacy Shield),
schválenom rozhodnutím Európskej komisie;
Správca vždy informuje o úmysle odovzdať osobné údaje mimo EHP vo fáze ich zhromažďovania.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca zabezpečuje ochranu osobných údajov vďaka vhodným technickým a organizačným prostriedkom, ktoré majú za účel zamedziť protizákonnému spracovaniu údajov a ich prípadnej strate, zničeniu alebo poškodeniu. Navyše Správca vynakladá zvláštne úsilie, aby osobné informácie boli:
- správne a spracovávané zákonným spôsobom,
- získané len na stanovené účely a neboli ďalej spracovávané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi
- adekvátne, správne, a neboli redundantné vo vzťahu k účelu ich spracovania,
- presné a aktuálne,
- neuchovávané dlhšie než je to nevyhnutné,
- bezpečne uchovávané,
- neboli transferované do krajiny mimo Európsky hospodársky priestor bez náležitej ochrany.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontakt so Správcom je možný na e-mailovej adrese alebo telefonickým kontaktom:
Alexander Mészáros
www.rekonstrukcie-bytov.eu
+421 910-918-280
meszaros.sano@gmail.com